Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Şanhaý CBE gözellik sergisine 2024 syn

 2024-nji ýyldaky Şanhaý CBE gözellik sergisi kosmetika we gözellik pudagynda soňky tendensiýalaryň we täzelikleriň ajaýyp sergisidir.SinaEkato sergä gatnaşanlaryň köpüsiniň arasynda 1990-njy ýyllara degişli taryhy kosmetika enjamlaryny öndüriji hökmünde tapawutlandy.SinaEkato kompaniýasy, dürli kosmetika önümleri üçin önümçilik liniýalary bilen üpjün etmekde ýöriteleşýär we gözellik pudagyndaky kompaniýalar üçin ygtybarly hyzmatdaş boldy.

“SinaEkato” kompaniýasy, kosmetika öndürijileriniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin doly önümçilik liniýalaryny üpjün edip, innowasiýa we hil meselesine ünsi jemleýär.Önümlerine kremler, losýonlar we derini bejermek önümleri, şeýle hem şampunlar, kondisionerler, beden ýuwulmalary we beýleki suwuk arassalaýjy önümler girýär.Mundan başga-da, gözellik bazaryndaky hoşboý yslara bolan islegi kanagatlandyrmak üçin hoşboý ys önümçilik liniýalaryny hödürleýärler.

Awtomatiki turba doldurýan maşyn

2024-nji ýyldaky Şanhaý CBE gözellik sergisinde SinaEkato kompaniýasy, öňdebaryjy tehnikalary we tehnologiýalary görkezip, pudagyň başynda durmaga ygrarlydyklaryny görkezdi.Olaryň kabinasyna gelenler önümçilik liniýalarynyň ösen aýratynlyklary we mümkinçilikleri, şeýle hem belli önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin özleşdirme wariantlary bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar.

Awtomatiki krem ​​doldurýan maşynAwtomatiki şampun doldurýan maşyn

“SinaEkato” -nyň sergide iň esasy wakalarynyň biri kosmetika tehnikasynyň soňky gazananlaryny görkezmek boldy.Takyk garyşyk we garyşyk ulgamlaryndan başlap, awtomatiki doldurma we gaplamak çözgütlerine çenli önümleri kosmetika öndürijileriniň önümçilik proseslerini tertipleşdirmek we umumy netijeliligi ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.

Tehniki ussatlykdan başga-da, SinaEkato kosmetika enjamlaryny öndürmekde hiline we howpsuzlygyna ünsi jemleýär.Mümkin bolan müşderilere enjamlarynyň ygtybarlylygyny we bitewiligini kepillendirip, önümçilik düzgünlerine we ülňülerine boýun bolýarlar.

50L mikser 250L mikser

Mundan başga-da, SinaEkato-nyň hünärmenler topary, gelýänlere önümçilik liniýalarynyň önümçilik proseslerini optimallaşdyryp we işewürligiň ösüşine itergi berip biljek gymmatly düşünjeleri we görkezmeleri bermek üçin elinde.Müşderileriň kanagatlanmagyna we goldawyna bolan ygrarlylygy, her bir soraga şahsy üns we aýratyn zerurlyklary we aladalary çözmäge taýynlyk bilen görkezilýär.

2L mikser

SinaEkato kompaniýasy 2024-nji ýylda Şanhaý CBE gözellik sergisine gatnaşdy we pudak hünärmenleri we potensial hyzmatdaşlar tarapyndan ýokary üns we oňyn seslenme aldy.Kosmetika enjamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde abraýy hasam pugtalandyryldy we ygtybarly we innowasiýa önümçilik çözgütlerini gözleýän kärhanalar üçin ilkinji saýlaw boldy.

300L wakuum gomogenizator mikseri

Gysgaça aýdylanda, SinaEkato-nyň 2024-nji ýyldaky Şanhaý CBE gözellik sergisinde peýda bolmagy, kosmetika tehnikasy pudagyny ösdürmäge dowamly ygrarlydygyny subut edýär.Giňişleýin önüm çyzgysy we kämillige ygrarlylygy bilen, kosmetika önümçiliginiň geljegini emele getirmekde, kompaniýalara ýokary bäsdeşlik bazarynda gülläp ösmek üçin zerur gurallar bilen üpjün etmekde möhüm rol oýnamagyny dowam etdirýärler.


Iş wagty: Maý-29-2024