Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Täze wakuum gomogenizator bilen tanyşdyrmak: emulsiýa tehnologiýasyna öwrülişik

Wakuum gomogenizator mikser1

Senagat garyşyk we emulsiýa dünýäsinde täze vakuum gomogenizatorlary öňdebaryjy tehnologiýany we deňi-taýy bolmadyk netijeliligi hödürläp, oýun çalşyjylaryna öwrüldi.Bu innowasiýa garyjy, kosmetika we derman önümlerinden başlap, azyk we içgi önümçiligine çenli pudaklaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.Öňdebaryjy aýratynlyklary we iň häzirki zaman dizaýny bilen täze vakuum gomogenizator emulsiýa tehnologiýasyndaky standartlary täzeden kesgitlär.

Täze vakuum gomogenizatorynyň esasy pursatlaryndan biri, üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan gurluşykdyr.Bu berk gurluşyk çydamlylygy we arassaçylygy üpjün edýär, önümleriň köp görnüşini işlemek üçin amatly edýär.Önüm bilen gatnaşygyndaky ähli bölekler poslamaýan polatdan 316L, beýleki ýüzler poslamaýan polatdan 304-den ýasalýar, poslama garşylygy we hyzmat ediş möhletini has-da ýokarlandyrýar, senagatyň ýokary hiline we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.

Wakuum gomogenizator mikser2

Köpdürlüligi bu iň soňky blenderiň ýene bir alamaty, sebäbi elektrik we bug ýyladyş usullaryny hödürleýär.Bu goşa ýyladyş aýratynlygy, ulanyjylara aýratyn önümçilik talaplaryna esaslanyp, iň amatly netijeleri we energiýa netijeliligini üpjün etmek üçin iň amatly ýyladyş usulyny saýlamaga çeýelik berýär.

Wakuum gomogenizator mikser3

Thetäze vakuum birmeňzeş mikseradaty garyjylardan tapawutlandyrýan özboluşly garyşyk mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandyr.Spatula we spiral garyndysy bilen birleşdirilen, ingredientleri düýpli we deň derejede garyşdyrmak üçin iki dürli garyşyk ugry bar.Bu innowasiýa çemeleşmesi, hatda iň çylşyrymly formulalaryň hem birmeňzeş bolmagyny we häzirki zaman senagaty tarapyndan talap edilýän berk hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Wakuum gomogenizator mikser5

Mundan başga-da, aýlanyş funksiýasy bilen aşaky gomogenizator, üýtgemeýän suwuklyklary netijeli dargadyp we durnukly emulsiýa döredip bilýän mikseriň emulsiýa öndürijiligini ýokarlandyrýar.Bu aýratynlyk, kosmetika we derman önümleri ýaly pudaklar üçin peýdalydyr, bu ýerde ingredientleriň takyk we yzygiderli emulsiýasy önümiň hili üçin möhümdir.

Wakuum gomogenizator mikser4

Täze vakuum gomogenizator, sensor ekrany we PLC ulgamyny öz içine alýan ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen bökdençsiz işlemek we dolandyrmak üçin niýetlenendir.Bu duýgur dolandyryş ulgamy, gaýtalanýan we yzygiderli önümiň hilini üpjün edip, garyşyk prosesini takyk düzgünleşdirýär.Mundan başga-da, ähli garyjy hereketlendirijiler ygtybarlylygy we öndürijiligi bilen meşhur bolan Germaniýanyň “Siemens” -ini kabul edýär, mikseriň işleýiş netijeliligini we hyzmat möhletini hasam ýokarlandyrýar.

Gysgaça aýtsak, täze vakuum gomogenizator, ýokary garyşyk we birmeňzeş mümkinçilikleri gözleýän pudaklar üçin hemmetaraplaýyn çözgüt hödürläp, emulsiýa tehnologiýasynda möhüm ösüşi görkezýär.Güýçli poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk, köpugurly ýyladyş wariantlary, innowasiýa garyşyk mehanizmi we ösen dolandyryş ulgamy bilen bu blender her ugurda emulsiýa tehnologiýasy üçin barlygy ýokarlandyrmagy wada berýär.Kosmetika, derman önümleri ýa-da iýmit we içgiler önümçiliginde bolsun, täze vakuum gomogenizator ajaýyp emulsiýa täsirlerini gazanmak üçin ilkinji saýlama bolar.


Iş wagty: Maý-09-2024