Habarlaşmak üçin adam: Jessie Ji

Jübi / Näme programma / Wechat: +86 13660738457

Email: 012@sinaekato.com

sahypa_banner

Kesgitli diş pastasy mikseri önümçilige öwrüler

Ösen ösýän önümçilik dünýäsinde innowasiýa bäsdeşlikden öňe geçmegiň açarydyr.Companyakynda kompaniýamyz iň häzirki zaman däbini ýola goýdydiş pastasy garyjy maşynkosmetika, azyk we himiýa senagaty üçin diş pastasy we şuňa meňzeş önümleriň önümçiligini öwrüler.

Bu öňdebaryjy enjam, pudagyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir we 5000L çenli diş pastalaryna çenli 50L kiçi diş pastalaryny öndürmäge ukyply.Enjamyň köp taraplylygy, önümçilik proseslerini tertipleşdirmek we dinamiki bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak isleýän öndürijiler üçin oýun çalşyjy edýär.

Diş pastasy ýasaýjy mikserler, adaty garyşyk enjamlaryndan tapawutly birnäçe aýratynlyga eýe.Enjam iň ýokary arassaçylyk ülňülerini we berkligini üpjün edip, poslamaýan polatdan üç gatlakdan ýasaldy.Aragatnaşyk bölegi poslamaýan polatdan 316L, beýleki ýüzler bolsa poslamaýan polatdan 304-den ýasalyp, önümiň howpsuzlygyny we hilini iň ýokary derejede üpjün edýär.

 diş pastasy maşyn

Enjamyň esasy aýratynlyklaryndan biri, garyş prosesinde temperaturany takyk we takyk gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän bug bilen ýyladyş we elektrik ýyladyş ukybydyr.Bu, ingredientleriň iň amatly temperaturada garylmagyny üpjün edýär, netijede ýokary hilli ahyrky önüm bolýar.

 diş pastasy maşyn 2diş pastasy maşyn 3

Garyşyk prosesi takyk we täsirli, bir taraplaýyn garyşmak we iki taraplaýyn dispersiýa garyşdyrmak üçin gyryjy ulanylýar.Bu innowasiýa usuly, ingredientleriň düýpli garyşmagyny we ýaýramagyny üpjün edýär, netijede birmeňzeş we ýokary hilli önüm bolýar.

Enjam, sensor ekrany we PLC ýaly ösen dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp, operatora garyşyk prosesine içgin we takyk gözegçilik edýär.Mundan başga-da, önümçilik gurşawynyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çeýeligi üçin goşmaça elektrik basmak düwmesi dolandyryşlary bar.

 diş pastasy maşyn 5diş pastasy maşyn 1

Mundan başga-da, enjam öndürijilere diş pastasynyň we beýleki şuňa meňzeş önümleriň gurluşyny we hilini hasam takyklamaga we ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän birmeňzeş / emulsifikator görnüşini hödürleýär.

Adaty diş pastasy ýasaýjy mikseriň girizilmegi, diş pastasy we şuňa meňzeş önümler öndürmekde uly böküşi aňladýar.Öňdebaryjy aýratynlyklary we mümkinçilikleri önümçilik proseslerini tertipleşdirmek, önümiň hilini ýokarlandyrmak we pudagyň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.

Önümçiligiň köp görnüşiniň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän we takyklyga, arassaçylyga we gözegçilige ünsi jemläp, enjamyň kosmetika, azyk we himiýa pudaklarynda öndürijiler üçin aýrylmaz baýlyga öwrülmegine garaşylýar.

Umuman aýdanyňda, adaty diş pastasy ýasaýjy mikser, kompaniýamyzyň innowasiýa we kämilligi öndürmek baradaky ygrarlylygynyň subutnamasydyr.Diş pastasy we şuňa meňzeş önüm öndürmekde öndürijilere ýokary bäsdeşlik bazarynda öňde durmak üçin zerur gurallar bilen üpjün edip, täze döwri görkezýär.


Iş wagty: 17-2024-nji maý